Együtt leszünk család.

Nyereményjáték szabályzat- Familyversum Adventi Játék 2021

Familyversum Adventi Játék 2021
nyereményjáték szabályzat

1. A nyereményjáték szervezője és lebonyolítója

A Familyversum Adventi nyereményjáték 2021 elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője a Familyversum Magazin (www.familyversum.hu), a továbbiakban: „Szervező”.

- Hirdetés -

- Hirdetés -

2. A nyereményjáték időtartama

A Familyversum Magazin nyereményjátéka 2021. december 01. 06:00-tól 2021. december 14. 23:59-ig tart.

- Hirdetés -

3. A nyereményjátékban részt vevő személyek

- Hirdetés -

A játékban 18. életévüket betöltött, cselekvőképességükben nem korlátozott természetes személyek (a továbbiakban: Játékos) vehetnek részt. A Játékban a Szervező tulajdonosai, munkavállalói, a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, egyéb, a lebonyolításban esetlegesen közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint mindezen személyek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdésében meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

4. Részvételi feltételek

A nyereményjátékban történő részvétel feltételei az alábbiak:

 1. A Játékosnak a Familyversum Magazin weboldalán (www.familyversum.hu) megjelenő cikkekben elrejtett adott napi betűt kell megkeresnie az adventi nyereményjáték időtartama alatt. A betűket összeolvasva egy könyv címét fogja kapni és ezt a címet kell elküldenie e-mailben a jatek@familyversum.hu e-mail címre.

A játékosnak, ahhoz, hogy részt vehessen a játékban, az összes betűt meg kell találnia (tehát 14 napon keresztül minden nap 1 betűt) és az utolsó megtalálása után helyesen meg kell írnia a megfejtést e-mailben december 14. éjfélig.

A betűk véletlenszerűen lesznek elrejtve 2021. december 1. – 2021. december 14. napja között a cikkekben, minden nap egy betű szerepel majd valamelyik cikkben.

Az adott Játékos kizárólag saját nevében vehet részt a Játékban.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot a játék időtartama alatt módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosítását, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/familyversum) és Instagram oldalán (https://www.instagram.com/familyversum/). A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

5. Sorsolás

A nyereményjáték sorsolása 2021. december 15én történik az alábbiak szerint:

A fenti kérdésre helyes választ adó Játékosok közül 1 fő nyertes kerül kisorsolásra.

Nyeremények:

1 db Familyversum adventi ajándékcsomag.

A nyeremények pénzre nem válthatók, másra át nem ruházhatók.

6. Nyertes kiválasztása

A nyertes 2021. december 15én véletlenszerű sorsolással kerül kiválasztásra a Szervező székhelyén. Összesen 1 db nyertes és 1 db pótnyertes kerül kisorsolásra.

7. A nyertesek értesítése

A Familyversum Magazin a Játék nyertesét a sorsolást követő 3 munkanapon belül értesíti a játék megfejtésének beküldésekor megadott érvényes elérhetőségén elektronikus levél formájában. A nyeremény átvételének részletei, valamint a nyeremény postázásához szükséges postázási adatok bekérése e-mail formájában történik.

A nyertes Játékosnak a nyereményértesítést követően 3 nap áll rendelkezésére, hogy e-mail üzenetben visszajelezzen a nyeremény elfogadását illetően és megadja a postázási adatait. A 3 napon belüli visszajelzés hiányában a nyertes Játékos helyére automatikusan a pótnyertes kerül.

A pótnyertesnek a nyereményér­tesítést követően 3 nap áll rendelkezésére, hogy visszajelezzen e-mailben a nyeremény elfogadását illetően és megadja a postázási adatait. Amennyiben visszajelzés nem történik a pótnyertes részéről sem, úgy Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyeremény kiosztását sikertelennek minősítse.

8. A nyeremények átadása

A nyeremények átadása postai úton történik. A nyertes visszajelzését (és postázási adatainak megadását) követően a nyeremény 5 munkanapon belül postai feladásra kerül. A Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.

A Szervező kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek a feltüntetett személyes adati nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A regisztráció hiányosságáért/hibájáért a Szervező nem vállal felelősséget.

Szervező kijelenti és felelősséget vállal azért, hogy a jelen játék szervezésével összefüggő jogszabályi előírásokat maradéktalanul betartja. A játékosok a játékban való részvétellel elfogadják a jelen hivatalos játékszabályzatot, valamint adatkezelési feltételeket.

Adatkezelési tájékoztató

Familyversum Adventi Játék 2021” nyereményjáték során felmerülő adatkezeléshez

 1. Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Herczeg Teodóra (magánszemély) mint a Familyversum Magazin alapító-főszerkesztője
   
Weboldal: www.familyversum.hu
Elérhetőség: szerkesztoseg@familyversum.hu
Képviseli: Herczeg Teodóra
 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A Familyversum Adventi Játék 2021nyereményjáték során felmerülő adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

 1. A kezelt adatokra vonatkozó információk

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A kezelt adatok körét és célját, időtartamát, jogalapját és a kezelés módját jelen tájékoztató függeléke tartalmazza.

A Játékos a részvétellel elfogadja, hogy nyertessége esetén nevét a nyereményjátékkal összefüggésben a Familyversum Magazin saját honlapján, valamint kommunikációs felületein megjelentetheti.

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

  1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – a mellékletben fel nem sorolt – Adatkezelőknek, állami szerveknek.

Így például, amennyiben

 • az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,

 • a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

  1. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő és Adatfeldolgozó szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja.

A személyes adatok tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 1. Az Ön hozzáférési jogai

Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan:

 1. milyen személyes adatait,

 2. milyen jogalapon,

 3. milyen adatkezelési cél miatt,

 4. milyen forrásból,

 5. mennyi ideig kezeli.

Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 1. az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 2. nem terjed ki az anonim adatokra;

 3. nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és

 4. magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.

 1. Az Ön helyesbítéshez való joga

Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga

 1. nem terjed ki az anonim adatokra;

 2. az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

 3. nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és

 4. magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Törléshez való jog

Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére.

A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a Játékszabályzat 6. pontjában megjelölt nyeremények átadása előtt kérelmezi.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben

 1. az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és

 2. Ön a személyes adatai törlését kéri, és

 3. a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 1. az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és

 2. Ön a személyes adatai törlését kéri, és

 3. Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és

 4. nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 1. az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és

 2. Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és

 3. az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 1. Ön a személyes adatai törlését kéri, és

 2. az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy

 3. a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy

 4. az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

 1. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és

(d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

(a) Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és

(b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és

(c) Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 1. Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából, és

 2. Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor

(a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

(b) az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

 1. Adathordozhatósághoz való joga

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Ön adathordozhatósághoz való joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra;

(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;

(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és

(d) nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra.

 1. Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

 1. Panasz benyújtásához való jog

Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu

 1. A jelen tájékoztató módosításai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.

Adatkezeléssel kapcsolatos további információk:

https://familyversum.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Kelt: 2021. november 30.

Familyversum Magazin,

Szervező

 1. Függelék

S.sz.

Használt személyes adat

Milyen feladathoz / folyamathoz kerül felhasználásra

Milyen jogalapon kerül felhasználásra

Személyes adatok címzettjei

Tárolás módja: papíron és/vagy elektronikusan

Tárolás helye

Meddig szükséges tárolni az adatokat

1.

Név

Nyereményjátékban való részvétel

Hozzájárulás

Adatkezelő

E

www.familyversum.hu

Cél teljesüléséig

2.

Postázási adatok

Nyereményjátékban való részvétel

Hozzájárulás

Adatkezelő

E

www.familyversum.hu

Cél teljesüléséig

3.

E-mail cím

Nyereményjátékban való részvétel

Hozzájárulás

Adatkezelő

E

www.familyversum.hu

Cél teljesüléséig

 1. Adattovábbítások nyilvántartása

Sorszám

Dátum

Címzett

Személyes adatok köre

Egyéb adatok

Megjegyzés

4.

Nyereményjáték lebonyolításáig

Magyar Posta Zrt., küldemény eljuttató

Függelék alapján